Allmänna villkor

Ansvarsbestämmelser
Alla uppdrag utföres i enlighet med CMR konventionen och NSAB (Nordiskt speditörsförbund allmäna bestämmelser). Vi tillämpar NSAB 2000 (med undantag för försäkringsplikt vid lageruppdrag enl. §27C.3). Detaljerade villkor sändes på begäran.

Varuförsäkring
Varuförsäkring ingår inte i våra priser. Kan tecknas genom Perryson på Er skriftliga begäran senast 24 timmar före lastning. Expeditionsavgift tillkommer enligt Perryson gällande taxa.
Reklamationer Fordningar på Perryson pga reklamationer eller dylikt får ej kompenseras mot fraktfaktura utan behandlas separat. Skada på gods skall noteras på fraktsedel vid leverans. Reklamation skall göras skriftligt och behandlas enligt NSAB.

Bokningar
Bokningar görs till oss per fax eller e-post senast dagen före beräknad lastningsdag. Bokning bekräftas med angivelse av lastningsdag samt beräknad leveransdag (ETA).
Lastsäkring Den som ombesörjer lastningen ansvarar för att godset lastsäkras enligt vägverket och andra transportsätts bestämmelser. Avsändaren skall lasta på ett sådant sätt att man undviker skador på eget gods samt även på annan varuägares gods som ligger på samma lastbärare. Farligt gods skall säkras i enlighet med bestämmelserna i ADR, RID, IMDG, mfl.. Chauffören är utrustad med spännband i tillräckligt antal för att säkra lasten enligt gällande bestämmelser. Om en fullgod säkring av godset kräver extra utrustning (kantskydd, virke, klotsar, osv..) skall den tillhandahålls av avsändaren.

Lastning- /lossningstid
Det åligger avsändaren/mottagaren att enligt föraren anvisningar lasta/lossa fordonet, varvid föraren lämnar erforderligt biträde. Följande fria lossnings- och lastningstider tillämpas:

Vikt Tid
1 – 2499 kg 0,5 tim
2500 - 9999 kg 1 tim
10000 -14999 kg 1,5 tim
15000 > 2,0 tim

Väntetider utöver fria timmar faktureras enligt gällande Perryson Taxa.

Frakthandling
Frakthandling skall följa med godset hela vägen och därmed skall avsändaren lämna en ifylld fraktsedel till chauffören (helst CMR-fraktsedel).

Farligt gods
Farligt gods skall anmälas i samband med bokningen. Alla klasser och koder skall vara med för att möjligöra transportplaneringen. Det krävs numera ADR-utrustade bilar samt ADR-certifierade chaufförer för att kunna transportera ADR gods oavsett kvantitet. Avgift för farligt gods faktureras enligt gällande Perryson Taxa. Samtliga föreskrivna gods- och fordonsetiketter skall tillhandahållas av avsändaren.

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster utöver transporten och med den förenade administrationen, faktureras enligt gällande Perryson Taxa. (t.ex löpande leveransbevakning Intrastatredovisning, konsulttjänster, rådgivning, statistik uppgifter, kvitterade fraktsedelkopior, avisering osv.).

Pallbyte
Pallbyte tillämpas inte i våra trafiker.

Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta faktureras vid försenad betalning. Med försenad betalning menas alla dagar utöver avtalad betalningstid. Räntenivån indikeras i våra fakturor. Kostnader för påminelse och inkassering faktureras tillsammans med dröjsmålsräntan.

Fraktberäkningsregler
Frakten beräknas på godsets bruttovikt inklusive emballage. Viktavrundning görs till närmaste 100-tals kilo uppåt. För skrymmande gods tillämpas nedanstående omräkningsregler.
Volymberäkning:

Volym Vikt
1 kubikmeter 333 kg
1 flakmeter 1850kg
1 EUR pallplats 740kg

För långgods (6m eller längre) debiteras minimum 250kg per meter. Lastsäkring av godset kan i vissa speciella fall innebära att större utrymme krävs på lastbäraren än det som upptas av själva godset. Frakten beräknas då med hänsyn till det totala utrymmet som krävs.

Max. last per trailer
Max. last per trailer är under normala förhållanden 25 ton. (Totalt tillåten vikt för lastat ekipage inom EU är 40 ton med vissa lokala undantag.)

Valutaförändringar
Justering gör månadsvis i enlighet med bifogad valutanyckel. Genomsnittskursen för varje månad anges här.

Oljeprisförändringar
Justering gör månadsvis i enlighet med bifogad valutanyckel. Genomsnittskursen för varje månad anges här.

Våra priser
Förutsätter fri och obehindrad trafik och inkluderar alla för dagen kända avgifter och skatter. Under avtalstiden nya tillkommande statliga pålagor och skatter faktureras enligt utlägg.

Mervärdeskatt
Mervärdeskatt tillkommer på alla våra priser.

Giltighetstid
Förslag till priser och avtal gäller för accept i 10 dagar. De accepterade avtalen gäller sedan tills vidare med 10 dagars ömsesidig varsel för omförhandling / uppsägning.